Gratis nummer
0800 93 500
Ma tot vrij - 8u tot 17u30

Verkoopsvoorwaarden QTeam

Art. 1. De bestekken en prijsoffertes zijn indicatief omdat ze gebaseerd zijn op de waarden van lonen en materialen op het ogenblik van hun opmaak. Indien deze waarden wijzigen, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

Art. 2. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30 % van de waarde van de bestelling (onder voorbehoud van verhoging tot de werkelijke kost indien die groter is).

Art. 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

Art. 4. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder dan deze van de leveranciers. De klant is verantwoordelijk voor alle schade als gevolg van zijn/haar keuze waaronder doch niet beperkt tot keuze van het merk, bandenmaat, type, homologatie. Wij hebben enkel een adviserende rol zonder dat hier enige aansprakelijkheid kan aan gekoppeld worden en waarbij de klant erkent dat er een expliciete ontheffing van elke verantwoordelijkheid geldt. Ook wanneer een onvolledig set banden wordt vervangen kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld en ligt de volledige aansprakelijkheid bij de klant.

Art. 5. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

Art. 6. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

Art. 7. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de ophaling, geschiedt op risico van de koper. De banden die bij ons in bewaring werden gehouden en niet terug worden gehaald binnen de 2 jaren mogen door ons vernietigd worden. De klant kan in dit geval geen aanspraak meer maken op enige vergoeding. De kosten van bewaring en vernietiging zullen op de klant worden verhaald.

Art. 8. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Art. 9. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij elke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Art. 10. Om ontvankelijk te zijn moeten klachten ons toekomen per aangetekende zending op de zetel van de vennootschap binnen de 8 dagen na de levering en ieder geval voor het gebruik of de verkoop van de goederen door de klant.

Art. 11. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekende zending op de zetel van de vennootschap met vermelding van datum en nummer van de factuur te vermelden.

Art. 12. Alle facturen zijn betaalbaar tegen vervaldatum. Kortingen voor vervroegde betaling zijn niet toegelaten.

Art. 13. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1 % per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 50 EURO, als schadebeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

Art. 14. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. De facturen die alsdan nog niet vervallen zouden zijn, worden hierdoor meteen opeisbaar, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Art. 15. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop onverminderd artikel 2.

Art. 16. In geval van betwisting zijn uitsluitend de ondernemingsrechtbanken van Brussel of Gent bevoegd, dit naar keuze van de leverancier. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Art. 17. Tot waarborg van de betaling van de door de klant verschuldigde sommen in hoofdsom, rente en kosten, geeft de koper ten gunste van de verkoper in pand: al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook, alsook de vorderingen van uit handelscontracten, vorderingen uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen van uit opbrengsten van roerende of onroerende goederen, vorderingen uit hoofde van pensioenen, vorderingen voortvloeiend uit de beroeps- en handelsactiviteit van de koper, vorderingen van de koper op bank- of andere financiële instellingen, vorderingen uit hoofde van terugbetaling belastingen, BTW en welke taksen ook. Het is benadrukt dat de client / koper en de verkoper overeengekomen zijn dat, bij gebrek aan betaling van de factuur op vervaldag, de verpande schuldvordering in de handen van de verkoper zal betaald worden ten beloop van het factuurbedrag vermeerderd met het schadebeding alsook de intresten en forfaitaire schadevergoeding en de gerealiseerde uitvoeringskosten. De koper engageert zich ertoe alle informatie m.b.t. de identiteit van de debiteur van de verpande schuldvordering(en) te verschaffen op eerste verzoek van de verkoper, zodoende dat tot inning van de verpande schuldvordering(en) kan overgaan. De koper is gehouden dat te doen binnen de week na het verzoek tot informatie, zo niet zal er een forfaitaire schadevergoeding van 250 € per dag vertraging verschuldigd zijn. De verkoper zal de uit hoofde van de verpande schuldvordering(en) verschuldigde sommen kunnen realiseren cfr. artikel 8 van de Wet Financiële zekerheden en naar eigen vrije keuze kunnen innen of toe-eigenen opzichtens de debiteur van de verpande schuldvordering(en), zonder voorafgaande ingebrekestelling van deze laatste.

art. 18: Deze voorwaarden zijn enkel toepasselijk ten opzichte van ondernemers in de zin van art. 1.1 WER.